Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Tin tức Cải cách hành chính

BÁO CÁO CCHC QUÝ III/2018

BÁO CÁO CCHC QUÝ III/2018

BÁO CÁO

Công tác cải cách hành chính quý III năm 2018

 

 
 

 

Uỷ ban nhân dân phường Ninh Hà báo cáo công tác cải cách hành chính quý III/2018 với những nội dung sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo:

          Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính của UBND thị xã Ninh Hòa và của UBND phường Ninh Hà năm 2018; trên cơ sở các nhiệm vụ mới trọng tâm, UBND phường Ninh Hà chỉ đạo bộ phận chủ trì, bộ phận phối hợp thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhằm đảm bảo việc chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính được thống nhất, hiệu quả và phù hợp với từng chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. 

Trong Quý III, UBND phường Ninh Hà tiếp tục chỉ đạo triển khai, phổ biến: Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước và nhận thức tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính. Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính; Quyết định số 3377/QĐ-UBND ngày 14/12/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 3777/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020; Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính; Chỉ thị số 12/CT-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa về triển khai Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa; Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa, Chỉ thị số 08 của Thị ủy Ninh Hòa về về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCHC; Nghị quyết số 54-NQ/ĐU ngày 28/3/2018 của Đảng ủy phường Ninh Hà về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCHC tại phường Ninh Hà; các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của UBND thị xã Ninh Hòa, Phòng Nội vụ thị xã.

- Ban hành Công văn số 74/UBND ngày 11/6/2018 về việc triển khai một số nhiệm vụ quan trọng, nâng cao hiệu quả thực hiện công tác CCHC năm 2018; ban hành Thông báo số 36/TB-UBND ngày 11/6/2018 về việc giao chỉ tiêu tạo lập hồ sơ được tiếp nhận giải quyết trực tuyến mức độ 3 qua mạng internet.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm giờ giấc làm việc theo quy định đảm bảo giải quyết các TTHC cho người dân và tổ chức trong các buổi sáng ngày thứ 7 hàng tuần, các dịp lễ…

- Hàng tuần, thông qua Hội nghị giao ban UBND phường, đều quan tâm chỉ đạo sát sao về công tác cải cách hành chính của các ban, ngành, bộ phận.

          2. Công tác kiểm tra cải cách hành chính:

          Trên cơ sở Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018, UBND phường đã xây dựng kế hoạch kiểm tra và tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính tại bộ phận Một cửa UBND phường trong quý III/2018. Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót và đã kịp thời chấn chỉnh, khắc nhở cán bộ, công chức khắc phục ngay những hạn chế.

          Ngoài ra, UBND phường còn chỉ đạo thường xuyên kiểm tra và tổ chức họp đánh giá CBCC làm việc tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hàng tháng.

          3. Công tác tuyên truyền:

Trong quý III/2018 UBND phường tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức Kế hoạch của UBND thị xã Ninh Hòa, Kế hoạch của UBND phường Ninh Hà về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018.

UBND phường Ninh Hà cũng đã tổ chức 01 hội nghị tuyên truyền, tập huấn về công tác CCHC cho toàn thể CBCC, người hoạt động không chuyên trách, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các TDP. Tại hội nghị đã quán triệt, phổ biến các chỉ thị, kế hoạch về CCHC của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thị ủy, UBND thị xã và của UBND phường; tổ chức tập huấn về việc tạo lập, giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3 qua mạng internet.

Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả, góp phần tuyên truyền và phản ánh tình hình thực hiện cải cách hành chính kịp thời. Việc tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính được thực hiện thông qua các cuộc hội họp, tổng kết nhiệm vụ của địa phương. Tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, cổng thông tin điện tử các nội dung cải cách hành chính 06 tin bài/tháng; tuyên truyền vào Ngày pháp luật hàng tháng tại cơ quan. Đẩy mạnh tuyên truyền giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3; nộp hồ sơ điện tử…

          II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

          1. Cải cách thể chế:

Trong quý III/2018, UBND phường chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện và công khai đầy đủ, kịp thời, có hệ thống toàn bộ các quy hoạch, quy định, chính sách quản lý có liên quan đến đời sống của nhân dân, hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp tại trụ sở UBND phường và trên cổng (trang) thông tin điện tử của UBND phường. Chủ động cung cấp thông tin, giới thiệu nội dung và hướng dẫn thực hiện ngay khi có quy định, chính sách mới, đồng thời cung cấp thông tin, tài liệu khi tổ chức, công dân có nhu cầu.

UBND phường đã chỉ đạo bộ phận Tư pháp thực hiện nhiệm vụ thẩm định văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đúng trình tự xây dựng, chất lượng văn bản theo quy định.

          2. Cải cách thủ tục hành chính:

          Ủy ban nhân dân phường đã tổ chức triển khai thực hiện và chỉ đạo các ban, ngành, bộ phận theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính với tiêu chí giải quyết nhanh, gọn, đúng luật; thực hiện tốt quy định kiểm soát thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính đồng thời phân công công chức Văn phòng – thống kê làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính.

          Về niêm yết công khai TTHC: Thủ tục hành chính được công khai rõ ràng, đầy đủ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo hướng dẫn tại Thông tư 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp, cụ thể UBND phường đã chỉ đạo công chức Văn phòng – thống kê (phụ trách công tác kiểm soát thủ tục hành chính) phối hợp với các ban, ngành có liên quan thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai thủ tục hành chính, thời hạn giải quyết và trả kết quả, mức phí và lệ phí thực hiện thủ tục, các biểu mẫu của thủ tục, thông tin đường dây nóng tại bộ phận một cửa và trên trang thông tin điện tử của phường. Tổ chức công khai số điện thoại di động, điện thoại phòng làm việc của cán bộ, công chức để tổ chức, cá nhân tiện việc trao đổi, hỏi về trình tự giải quyết TTHC trước khi đến UBND.

Về việc tổ chức, tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị của tổ chức công dân: Chủ tịch UBND phường bố trí lịch tiếp công dân vào ngày thứ 4 hàng tuần đồng thời phân công công chức Tư pháp – Hộ tịch phụ trách tiếp công dân vào tất cả các ngày làm việc trong tuần, kết quả trong 06 tháng đầu năm không tiến nhận phản ánh kiến nghị nào.

Văn phòng UBND phường xây dựng lịch công tác tuần, bố trí cán bộ thuộc các ngành Văn phòng thống kê, Tư pháp, Địa chính - Xây dựng, Văn hóa – xã hội, Tiếp nhận và trả kết quả làm việc để giải quyết công việc của tổ chức và công dân vào sáng thứ bảy hàng tuần thực hiện theo Quyết định số 14/2010/QĐ-TTg ngày 12/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc ngày thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đồng thời thông báo rộng rãi về việc thực hiện làm việc sáng thứ bảy cho nhân dân trong phường được biết để đến giải quyết các tục tục hành chính.

3. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông:

Trong Quý, UBND phường tiếp tục triển khai toàn diện, hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 gắn với đẩy mạnh tin học hóa, trực tuyến hóa giao dịch thủ tục hành chính tại UBND phường.

          Tiếp tục thực hiện Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình một cửa liên thông theo hướng hiện đại tại UBND phường Ninh Hà; Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 về ban hành Nội quy làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Duy trì họp giao ban định kỳ giữa Thường trực UBND phường với bộ phận một cửa hàng tháng, quý để triển khai các quy định, nhiệm vụ cải cách hành chính, rút kinh nghiệm và khắc phục hạn chế, tồn tại.

          Trong Quý III/2018 (tính từ ngày 20/5/2018 đến 20/8/2018), UBND phường Ninh Hà đã tiếp nhận: 418 hồ sơ; đã giải quyết, trả kết quả: 412 hồ sơ – đạt tỷ lệ 98,56%; trong đó, trả KQ trước hạn: 390 hồ sơ – đạt 94,66%, trả KQ đúng hạn: 22 hồ sơ – tỷ lệ 5,34%; không có hồ sơ trễ hạn; 06 hồ sơ đang giải quyết (còn trong hạn) – tỷ lệ 1,44%.

          Tổng số hồ sơ mức độ 3 đã tiếp nhận, giải quyết thành công là: 65 hồ sơ – Trả kết quả trước và đúng hạn: 65 hồ sơ – đạt tỷ lệ 100%; tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, giải quyết ở mức độ 3 qua mạng internet trên số lượng hồ sơ phát sinh thuộc các thủ tục hành chính theo quy định của UBND tỉnh đạt tỷ lệ 100%.

* Kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong Quý III/2018: (tính từ ngày 20/5/2018 đến 20/8/2018)

 

 

Số TT

Lĩnh vực

Số lượng hồ sơ đã nhận

Số lượng hồ sơ đã giải quyết

Số hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Trước hạn

Đúng hạn

Trễ hạn

1

Thủ tục hành chính liên thông

0

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

2

Văn hóa, Thể thao và Du lịch

0

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

3

Giao thông vận tải

0

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

4

Nội vụ

0

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

5

Giáo dục

1

1 (100%)

1 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

6

Tài nguyên và Môi trường

2

2 (100%)

2 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

7

Xây dựng

0

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

8

Y tế

0

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

9

Tư pháp

388

387 (99,74%)

365 (94,32%)

22 (5,68%)

0 (0%)

1 (0,26%)

10

Lao động - Thương binh và Xã hội

27

22 (81,48%)

22 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

5 (18,52%)

11

Nông nghiệp và PTNN

0

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

 

Tổng cộng

418

412 (98,56%)

390 (94,66%)

22 (5,34%)

0

(0%)

6

(1,44%

 

4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước:

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, UBND phường đã thực hiện nghiêm các quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ đối với từng ban, ngành, bộ phận.

UBND phường cũng đã thực hiện đúng theo các quy định về cơ cấu tổ chức, biên chế, quản lý cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách được quy định tại Nghị định 92/2009/NQ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ, Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn; Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 07/02/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc quy định tiêu chí xác định số lượng và hướng dẫn việc kiêm nhiệm, bố trí các chức danh cán bộ, công chức cấp xã thuộc tỉnh Khánh Hòa; Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 17/3/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt số lượng cán bộ, công chức cấp xã cho từng xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Khánh Hòa; Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa. UBND phường thường xuyên rà soát, kiện toàn tổ chức các ban, ngành, bộ phận để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước tại địa phương. Ninh Hà được xác định là đơn vị phường loại 1, do đó số lượng cán bộ chuyên trách và công chức được quy định là 23 định biên, số lượng cán bộ bán chuyên trách là 22 định biên.

UBND phường chỉ đạo Văn phòng UBND phường thường xuyên tham mưu, rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế làm việc của UBND phường nhiệm kỳ 2016-2021.

5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách:

Căn cứ theo Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 07/02/2014 của UBND tỉnh về quy định tiêu chí số lượng và hướng dẫn việc kiêm nhiệm, bố trí các chức danh cán bộ, công chức cấp xã thuộc tỉnh Khánh Hòa và Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 17/03/2014 của UBND tỉnh phê duyệt số lượng cán bộ, công chức cấp xã cho từng xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Khánh Hòa, hiện nay UBND phường Ninh Hà đã bố trí 21 cán bộ, công chức trên tổng số 23 định biên được giao (11 cán bộ, 10 công chức). Số lượng người hoạt động không chuyên trách là: 10/22 định biên (phần còn lại bố trí kiêm nhiệm).  

Thực hiện tốt công tác tuyển dụng, sắp xếp, bố trí người hoạt động không chuyên trách; lập hồ sơ nâng bậc lương, chuyển xếp lương đúng quy định. Trong Quý III/2018 đã lập Tờ trình đề nghị giải quyết thôi việc theo nguyện vọng đối với 01 công chức; đề nghị nâng bậc lương thường xuyên đối với 03 CBCC. Đề nghị nâng mức phụ cấp thâm niên đối với 02 cán bộ thuộc Ban chỉ huy quân sự phường. Thực hiện luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác trong nội bộ đối với 02 công chức Tư pháp – hộ tịch.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức đảm bảo theo yêu cầu nâng cao và tạo nguồn đúng theo định hướng, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng từng bước, nhất là cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách trẻ. Khuyến khích động viên cán bộ, công chức theo học các lớp cao đẳng đại học nhằm nâng cao trình độ. Tăng cường công tác giáo dục cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách về tinh thần trách nhiệm, ý thức tận tuy với công việc, thái độ trong giao tiếp ứng xử.

6. Cải cách tài chính công:

UBND phường tiếp tục thực hiện theo Luật Ngân sách nhà nước, sự điều hành quản lý ngân sách của thị xã, UBND phường thực hiện nhiều nội dung quản lý như: quản lý nguồn tài chính được giao, lập kế hoạch sử dụng kinh phí có hiệu quả, tiết kiệm, quản lý và sử dụng tốt tài sản công…

Cơ quan UBND phường đã tiến hành thực hiện khoán chi hành chính theo Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-NBV ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ quy định chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính. Nhìn chung việc khoán kinh phí đã tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tham gia giám sát quá trình thực hiện cơ chế khoán đảm bảo sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả thông qua việc xây dựng, áp dụng quy chế chi tiêu nội bộ, xây dựng tiêu chuẩn, định mức chi của cơ quan.

7. Hiện đại hóa hành chính:

          Các ban, ngành thuộc UBND phường đều được trang bị máy vi tính (29 máy) có kết nối internet, mạng dữ liệu nội bộ để phục vụ công tác; với những cơ sở vật chất được trang bị hiện tại, cán bộ, công chức đã triển khai áp dụng, thực hiện việc giải các thủ tục hành chính trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử, ngoài ra còn sử dụng các phần mềm, ứng dụng có liên quan như phần mềm quản lý văn bản và điều hành; ứng dụng chữ ký số… đã giúp nâng cao đáng kể chất lượng, hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính nói riêng, công tác cải cách hành chính nói chung. UBND phường cũng đã phổ biến, quán triệt yêu cầu cán bộ, công chức tăng cường sử dụng thư điện tử công vụ trong giải quyết công việc và quản lý điều hành. Hiện UBND phường được cấp 04 tài khoản thư điện tử công vụ, đều duy trì hoạt động thường xuyên. Trang thông tin điện tử của UBND phường Ninh Hà cũng được duy trì hoạt động thường xuyên, là kênh tuyên truyền thông tin hiệu quả đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phường.

          Trong Quý III/2018 (tính từ ngày 20/5/2018 đến 20/8/2018), UBND phường tiếp nhận 643 văn bản đến và phát hành 204 văn bản đi trên hệ thống Eoffice.

          UBND phường phân công 01 công chức Văn hóa – xã hội phụ trách ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan để kịp thời hướng dẫn triển khai áp dụng các phần mềm, khắc phục các sự cố công nghệ thông tin xảy ra tại cơ quan.

 Tiếp tục duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của UBND phường.

          III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Ưu điểm:

Trong Quý III/2018 việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính của phường Ninh Hà đã đạt được một số kết quả như sau:

Nhờ có sự chỉ đạo kịp thời của UBND thị xã và Phòng Nội vụ và lãnh,chỉ đạo của Đảng ủy, điều hành của chính quyền địa phương, công tác cải cách hành chính tại phường Ninh Hà cơ bản được triển khai một cách đồng bộ, có hiệu quả, dựa trên Kế hoạch cải cách hành chính của thị xã và của phường.

Đã quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của các cấp về cải cách hành chính, đồng thời tổ chức triển khai cho các bộ phận chuyên môn có liên quan thực hiện tốt công tác phối kết hợp trong giải quyết các thủ tục hành chính. Đặc biệt là qua triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp có liên quan đến thủ tục hành chính và chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong giải quyết công việc của người dân và tổ chức đều được địa phương triển khai đồng bộ trên từng lĩnh vực, có chiều sâu và đạt được hiệu quả cao. Qua đó đã giải quyết nhanh, gọn không gây phiền hà cho nhân dân phải đi lại nhiều lần, không sai sót, tạo được lòng tin, sự đồng tình, ủng hộ của quần chúng nhân dân tại địa phương đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Qua thực hiện cơ chế một cửa ý thức trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao của cán bộ, công chức từng bước được nâng lên; thái độ phục vụ nhân dân có chuyển biến khá rõ nét; mối quan hệ phối hợp công tác để giải quyết hồ sơ hành chính cho tổ chức, công dân giữa các ban ngành có hiệu quả. Số lượng hồ sơ được tiếp nhận giải quyết trên phần mềm một cửa điện tử ngày càng tăng; trong đó tỷ lệ hồ sơ giải quyết, trả kết quả đúng hạn, sớm hạn ngày càng cao, không để xảy ra hồ sơ trễ hạn.

Tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết thành công hồ sơ, TTHC trực tuyến mức độ 3 qua mạng internet đạt ở mức cao.

2. Hạn chế:

Người hoạt động KCT thực hiện nhiệm vụ Tiếp nhận và trả kết quả mới được thay thế, nên bước đầu thực hiện nhiệm vụ được giao còn lúng túng, phần nào gây ảnh hưởng đến việc tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

IV. Phương hướng công tác CCHC quý IV/2018:

- Trên cơ sở kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 mà UBND phường đã ban hành và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên về cải cách thủ tục hành chính, UBND phường Ninh Hà tiếp tục quán triệt nhiệm vụ cho cán bộ, công chức đồng thời phát huy, nêu cao vai trò, trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, tạo mọi thuận lợi cho tổ chức, người dân đến liên hệ, giải quyết công việc.

- Tiếp tục thực hiện việc đơn giản hoá các thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính. Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách công tác của các ngành. Tham gia đầy đủ các đợt tập huấn do cấp trên tổ chức. Nghiên cứu tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan.

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền cung cấp thông tin cho người dân về các nội dung liên quan đến thủ tục hành chính và cải cách hành chính.

- Tiếp tục niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường và sao gửi đến tận tay người dân các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu, quy trình giải quyết các thủ tục hành chính. Tiếp tục tuyên truyền về việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 qua mạng internet.

Trên đây là báo cáo công tác cải cách hành chính quý III/2018 và phương hướng công tác CCHC quý IV/2018 của UBND phường Ninh Hà. Kính trình UBND thị xã, Phòng Nội vụ Ninh Hòa theo dõi và chỉ đạo./.

 

         

      Nơi nhận:

          - UBND thị xã Ninh Hòa;                                                                                                     

          - Phòng Nội vụ thị xã Ninh Hòa;

          - Lưu VT.                                                                                                        

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Cổng thông tin điện tử Khánh hòaHành chính công Khánh Hòatra cuu tinh trang su ly ho so Toàn dân tích cực phòng cháy chữa cháyTIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNHHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnCCHC Ninh HàThông tin đường dây nóngÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/14/2019 11:15:34 AM

Trung tâm dịch vụ Hành chính công tỉnh Khánh Hòa
^ Về đầu trang