Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

Ủy ban nhân dân phường Ninh Hà ban hành Kế hoạch xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trên địa bàn phường Ninh Hà năm 2020

Ủy ban nhân dân phường Ninh Hà ban hành Kế hoạch xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trên địa bàn phường Ninh Hà năm 2020
Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 22/01/2020 của UBND thị xã Ninh Hòa và Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 13/02/2020 của UBND phường Ninh Hà về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Ủy ban nhân dân phường Ninh Hà ban hành kế Kế hoạch số 75/Kh-UBND ngày 20/4/2020 về xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trên địa bàn phường Ninh Hà năm 2020.

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 22/01/2020 của UBND thị xã Ninh Hòa và Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 13/02/2020 của UBND phường Ninh Hà về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Ủy ban nhân dân phường Ninh Hà ban hành kế Kế hoạch số 75/Kh-UBND ngày 20/4/2020 về xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trên địa bàn phường Ninh Hà năm 2020.

Qua đó tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa to lớn và hiệu quả thiết thực của việc xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức, đơn vị, tổ dân phố vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Chủ động phát hiện, xây dựng và lựa chọn được những mô hình, điển hình tiêu biểu, toàn diện hoặc trên từng lĩnh vực nhằm tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay và tôn vinh, nêu gương học tập, nhân rộng trong toàn phường.

Đối tượng là các tập thể, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn phường là những nhân tố tiêu biểu trong các lĩnh vực kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng... được tập thể thừa nhận, cộng đồng suy tôn.

Tiêu chí chung đó là: mô hình, gương điển hình tiên tiến phải là những tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học, học tập, công tác và chiến đấu; là nhân tố nổi trội, dẫn đầu trong các phong trào thi đua (qua so sánh, suy tôn trong tổ chức, đơn vị, tổ dân phố, khối thi đua), gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ các cá nhân, đơn vị, cộng đồng cùng phát triển; tích cực tham gia xây dựng các quỹ, tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện do cấp trên, đơn vị phát động, góp phần thực hiện tốt công tác xã hội trên địa bàn.

Các tiêu chí cụ thể và phương thức triển khai trên một số lĩnh vực đó là:

1. Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Sản xuất - kinh doanh”:

+ Đối với tập thể: là những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất – kinh doanh có nhiều thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh và có nhiều đóng góp cho xã hội; thực hiện cải tiến kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao; tích cực đầu tư mở rộng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh; các chỉ tiêu về doanh thu, nộp ngân sách nhà nước, lợi nhuận hằng năm tăng trưởng cao; thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế và chính sách đối với người lao động; đạt tiêu chuẩn an toàn lao động, an ninh trật tự, môi trường; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do địa phương và các cấp tổ chức phát động; tích cực tham gia, đóng góp cho công tác xã hội từ thiện.

+ Đối với cá nhân: các cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh và có nhiều đóng góp cho xã hội; có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao, làm lợi cho đơn vị. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do địa phương và các cấp tổ chức phát động; tích cực tham gia, đóng góp cho công tác xã hội từ thiện.

Giao công chức Địa chính – xây dựng – đô thị môi trường và các ban, ngành, tổ chức đơn vị liên quan xem xét lựa chọn, xây dựng và nhân rộng ít nhất 01 tập thể và 03 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Sản xuất - kinh doanh”.

2. Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”:

+ Đối với tập thể tổ chức, đơn vị, tổ dân phố: là điển hình về thực hiện tốt nếp sống văn hóa mới và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; giữ gìn an ninh trật tự; không có người mắc các tệ nạn xã hội; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày được nâng lên rõ rệt, tạo được bầu không khí dân chủ thực sự trong cộng đồng....

+ Đối với cá nhân: là điển hình về thực hiện tốt nếp sống văn hóa mới và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; tham gia tích cực giữ gìn an ninh trật tự; không mắc các tệ nạn xã hội. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do địa phương và các cấp tổ chức phát động; tích cực tham gia, đóng góp cho công tác xã hội từ thiện.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường chủ trì, phối hợp với công chức Văn hóa – xã hội và các ban, ngành, tổ chức, đơn vị liên quan xem xét lựa chọn, xây dựng và nhân rộng ít nhất 01 tập thể và 03 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

3. Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”:

+ Đối với tập thể các trường: hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, là điển hình về chất lượng giáo dục và đào tạo, cơ sở vật chất kỹ thuật không ngừng được nâng lên; đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý có năng lực, tận tâm với nghề, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của xã hội và yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, thực sự là môi trường nhà trường thân thiện, học sinh tích cực, có nhiều học sinh giỏi các cấp; tập thể đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do địa phương và các cấp tổ chức phát động; tích cực tham gia, đóng góp cho công tác xã hội từ thiện.

+ Đối với cá nhân: hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, là điển hình về phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”; có năng lực, tận tâm với nghề, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do địa phương và các cấp tổ chức phát động; tích cực tham gia, đóng góp cho công tác xã hội từ thiện.

Giao công chức Văn hóa – xã hội chủ trì, phối hợp các ban, ngành, tổ chức, đơn vị liên quan xem xét lựa chọn, xây dựng và nhân rộng ít nhất 01 tập thể và 03 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”.

4. Điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh:

+ Đối với tập thể Ban chỉ huy quân sự phường, Công an phường, Ban bảo vệ dân phố: là tập thể có nội bộ dân chủ, thống nhất, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, có phương pháp, giải pháp mới, sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng, phong trào Vì an ninh Tổ quốc, luôn sẵn sàng chiến đấu cao, chủ động trong mọi tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, làm tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, không để xảy ra các “điểm nóng”, vụ việc phức tạp. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do địa phương và các cấp tổ chức phát động; tích cực tham gia, đóng góp cho công tác xã hội từ thiện.

+ Đối với cá nhân: là các cán bộ, chiến sĩ, cá nhân thuộc các lực lượng có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng; kiên quyết đấu tranh với biểu hiện sai trái, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, có nhiều phương pháp, giải pháp mới, sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng, phong trào Vì an ninh Tổ quốc. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do địa phương và các cấp tổ chức phát động; tích cực tham gia, đóng góp cho công tác xã hội từ thiện.

Giao Ban chỉ huy quân sự phường, Công an phường, Ban bảo vệ dân phố chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, tổ chức, đơn vị có liên quan xem xét lựa chọn, xây dựng và nhân rộng ít nhất 01 tập thể và 03 cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

5. Điển hình tiên tiến trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân:

+ Đối với tập thể Trạm y tế: hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, thực hiện tốt các Chương trình, mục tiêu quốc gia về lĩnh vực y tế; nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân; có phương pháp, giải pháp mới, sáng tạo nâng cao hiệu quả công tác; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của ngành, đặc biệt là y đức của người thầy thuốc, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của địa phương và các cấp phát động, tích cực tham gia, đóng góp cho công tác xã hội từ thiện.

+ Đối với cá nhân: cán bộ, công nhân viên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, có phương pháp, giải pháp mới, sáng tạo nâng cao hiệu quả công tác; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của ngành, đặc biệt là y đức của người thầy thuốc, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của địa phương và các cấp phát động; tích cực tham gia, đóng góp cho công tác xã hội từ thiện.

Giao công chức Văn hóa – xã hội chủ trì, phối hợp các ban, ngành, tổ chức, đơn vị liên quan xem xét lựa chọn, xây dựng và nhân rộng ít nhất 01 tập thể và 02 cá nhân điển hình tiên tiến trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

6. Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”:

+ Đối với tập thể: là các tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đi đầu trong đổi mới phong cách, tác phong công tác, lề lối làm việc, trong giải quyết công việc; luôn tôn trọng dân, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm.

+ Đối với cá nhân: hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, đi đầu trong đổi mới phong cách, tác phong công tác, lề lối làm việc, trong giải quyết công việc; luôn tôn trọng dân, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do địa phương và các cấp tổ chức phát động; tích cực tham gia, đóng góp cho công tác xã hội từ thiện.

Đề nghị Ban Tuyên giáo Đảng ủy chủ trì, phối hợp với công chức Văn phòng – thống kê và các ban, ngành, tổ chức, đơn vị liên quan xem xét lựa chọn, xây dựng và nhân rộng ít nhất 01 tập thể và 03 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

7. Điển hình tiên tiến trong hoạt động của các tổ chức đoàn thể - Mặt trận:

+ Đối với tập thể: có sáng tạo trong hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; tập thể đoàn kết, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của địa phương và các cấp phát động, tích cực tham gia, đóng góp cho công tác xã hội từ thiện.

 

+ Đối với cá nhân: là người gương mẫu đi đầu, là tấm gương để mọi thành viên khác học tập, noi theo; là nhân tố tiêu biểu, nổi trội trong mọi hoạt động của các đoàn thể; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của địa phương và các cấp phát động; tích cực tham gia, đóng góp cho công tác xã hội từ thiện.

Đề nghị Khối dân vận Đảng ủy chủ trì, phối hợp công chức Văn phòng – thống kê và các ban, ngành, tổ chức, đơn vị liên quan xem xét lựa chọn 01 tập thể và 02 cá nhân điển hình tiên tiến trong hoạt động của các tổ chức đoàn thể - Mặt trận.

8. Điển hình tiên tiến về phát triển kinh tế hộ gia đình, xóa đói giảm nghèo:

Là hộ gia đình điển hình, tích cực lao động, sản xuất kinh doanh, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lao động, sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao; thu nhập hàng năm của gia đình cao nhất trong số các hộ gia đình tại địa phương; hàng năm gia đình phải đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; tích cực tham gia các hoạt động xã hội; chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đề nghị Hội Nông dân phường chủ trì, phối hợp công chức Địa chính – xây dựng, đô thị - môi trường và ban, ngành, tổ chức, đơn vị liên quan xem xét, lựa chọn, xây dựng và nhân rộng ít nhất 06 hộ gia đình điển hình tiên tiến về phát triển kinh tế hộ gia đình, xóa đói giảm nghèo.

9. Điển hình tiên tiến là cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách:

+ Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức, đơn vị; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chính trị gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao của đơn vị, địa phương;

+ Tích cực nghiên cứu, áp dụng các sáng kiến, giải pháp hiệu quả trong thực hiện chức năng nhiệm vụ, trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua; có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC; có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo trong công tác phong cách, lề lối làm việc luôn chủ động, năng động, sáng tạo trong công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; là nhân tố tiêu biểu, nổi trội, đi đầu trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị.

+ Làm tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện có hiệu quả những việc đăng ký làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh và được cấp có thẩm thẩm quyền đánh giá, ghi nhận; có tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể; có ý thức trách nhiệm với tập thể, với cộng đồng; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của địa phương và các cấp phát động; tích cực tham gia, đóng góp cho công tác xã hội từ thiện.

Giao công chức Văn phòng – thống kê chủ trì, phối hợp các ban, ngành, tổ chức, đơn vị liên quan xem xét lựa chọn, xây dựng và nhân rộng ít nhất 06 cá nhân điển hình tiên tiến là cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

(Nội dung chi tiết Kế hoạch được đính kèm theo)

T.D.P

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Bầu cửCổng thông tin điện tử Khánh hòaHành chính công Khánh HòaĐÁNH GIÁ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNHĐÁNH GIÁ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNHCông Dịch Vụ Công Quốc GiaĐường dây nóng phòng, chống bệnh dịch do virus nCoVtra cuu tinh trang su ly ho so TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNHHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Nộp trực tuyếnCCHC Ninh HàThông tin đường dây nóngÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

4/11/2021 10:38:40 AM

Trung tâm dịch vụ Hành chính công tỉnh Khánh Hòa
^ Về đầu trang