Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

Ủy ban nhân dân phường Ninh Hà phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020.

Ủy ban nhân dân phường Ninh Hà phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020.
Nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của phường, UBND phường Ninh Hà đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 13/02/2020 của UBND phường Ninh Hà về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội phường Ninh Hà năm 2020.

Nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của phường, UBND phường Ninh Hà đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 13/02/2020 của UBND phường Ninh Hà về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội phường Ninh Hà năm 2020.

 

Nội dung Chỉ thị cụ thể như sau:

1. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 25/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Bám sát các nhiệm vụ của từng ngành, cơ quan, đơn vị, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua phù hợp với từng lĩnh vực của đời sống xã hội, các tầng lớp nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của phường. Thi đua lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tạo động lực mới cho sự phát triển của địa phương. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh. Nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính năng động, hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng,

2. Thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XV tiến tới Đại hội đảng bộ thị xã, tỉnh và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 và Kế hoạch số Kế hoạch số 135-KH/ĐU ngày 26/7/2019 của Đảng ủy phường Ninh Hà. Tập trung trí tuệ, công sức xây dựng văn kiện Đại hội; chủ động chuẩn bị đề án công tác nhân sự; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hậu cần, phục vụ; đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025.

3. Thi đua tổ chức tốt Hội nghị điển hình tiên tiến phường Ninh Hà giai đoạn 2020-2025 tiến tới Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Tập trung đầu tư, chuẩn bị tốt báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng 05 năm (2015-2020); lựa chọn những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong sản xuất, công tác, gương người tốt để tổ chức biểu dương, khen thưởng theo quy định.

4. Căn cứ nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành, cơ quan, đơn vị tổ chức phát động phong trào thi đua sâu rộng theo tinh thần “Tiếp tục tăng tốc – tạo bức phá”, “Đồng thuận cao – thi đua giỏi – về đích sớm” gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, trong đó tập trung:

- Thi đua cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, xây dựng cơ quan hành chính thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với sự phục vụ của cơ quan UBND phường và tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo yêu cầu công khai, minh bạch, thuận tiện, hiện đại.

- Thi đua thực hiện Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm, tập trung phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh để sản xuất các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường; góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương, nâng cao đời sống thu nhập cho nhân dân.

- Thi đua tuyên truyền biển, đảo, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành pháp luật và các điều ước quốc tế liên quan đến biển, đảo Việt Nam, nhất là bảo vệ môi trường biển và phát triển bền vững kinh tế biển và bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển.

- Thi đua “Dân vận khéo” góp phần phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đồng thời, tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền theo hướng sát dân, gần dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân và phục vụ nhân dân.

5. Đẩy mạnh các phong trào thi đua chuyên đề đã phát động gắn với phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt, nhất là phong trào thi đua “Xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị để lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” và các phong trào thi đua quyết thắng; thi đua lao động, sản xuất – kinh doanh giỏi; thi đua bảo vệ an ninh Tổ quốc, thi đua đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng… với mục tiêu đưa phường Ninh Hà phát triển nhanh, bền vững.

6. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai bình xét; hình thức khen thưởng phù hợp với thành tích đạt được; công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng. Quan tâm khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua, cá nhân có nhiều sáng tạo trong lao động, sản xuất, công tác. Thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng.

7. Tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng. Thực hiện phối hợp có hiệu quả giữa công chức Văn phòng phụ trách thi đua khen thưởng và công chức văn hóa – xã hội phụ trách thông tin, tuyên truyền, đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng; xây dựng các điển hình tiên tiến, mở các chuyên mục, tin bài về các phong trào thi đua yêu nước, hình ảnh giới thiệu thành tựu kinh tế - xã hội, quốc – phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị.

8. Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng thi đua – khen thưởng. Thực hiện đúng chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của từng thành viên Hội đồng thi đua – khen thưởng trong việc tham mưu giúp lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng tổ chức thực hiện phong trào thi đua, công tác nhân rộng điển hình tiên tiến.

Để thực hiện phong trào thi đua một cách hiệu quả, thiết thực, UBND phường chỉ đạo các ban, ngành, tổ chức, đơn vị phải xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa các nhiệm vụ, nội dung phong trào thi đua tại tổ chức, đơn vị mình. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ chức năng nhiệm vụ vận động đoàn viên, hội viên tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua. Đồng thời giao công chức Văn phòng – thống kê (Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng) chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, tổ chức, đơn vị liên quan giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường kiểm tra, đôn đốc, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng và thường xuyên báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường kết quả thực hiện Chỉ thị này./.

T.D.P

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Cổng thông tin điện tử Khánh hòaHành chính công Khánh HòaCông Dịch Vụ Công Quốc GiaĐường dây nóng phòng, chống bệnh dịch do virus nCoVtra cuu tinh trang su ly ho so TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNHHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnCCHC Ninh HàThông tin đường dây nóngÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

6/1/2020 2:57:44 PM

Trung tâm dịch vụ Hành chính công tỉnh Khánh Hòa
 
 
 
Thiết kế website   
 
 
 
 
^ Về đầu trang